Un estudi de la Diputació calibra l’impacte de l’esport a la demarcació de Barcelona

S’ha presentat l’estudi  «Avaluació del pes econòmic de l’Esport a la província de Barcelona»,  a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona.

El president de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del CEC Josep Maria Gay de Liébana ha fet la introducció.

Josep Salom, diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona,  ha afirmat que «l’estudi té com a principals objectius aconseguir una fotografia acurada de l’actualitat de l’economia, en l’àmbit esportiu, a la demarcació de Barcelona». Conèixer les tendències, identificar nous mercats i oportunitats que es desprenen «constatar que l’increment de la pràctica de l’esport implicar un augment del turisme, de l’ocupació, tot això emmarcat dins les línies estratègiques de treball d’aquest mandat a la corporació», ha dit.

 

L’esport té una important vessant social. Aquesta rellevància té una traducció econòmica en tant que les activitats d‘aquest sector generen producció de béns i serveis, distribueixen rendes i creen ocupació, al temps que la inversió necessària en les corresponents infraestructures esportives.

L’estudi de la Diputació de Barcelona ”Avaluació del pes econòmic de l’Esport a la província de Barcelona” posa de relleu que el pes de la producció efectiva total del sector de l’esport barceloní sobre el conjunt de la demarcació de Barcelona, mesurat a partir del producte interior brut (PIB), se situava en un 2,1% l’any 2013. D’altra banda, el pes dels ocupats en el sector de l’esport sobre la població ocupada a la demarcació de Barcelona va ser d’un 2,2%.

Per posar en context aquestes xifres, cal assenyalar que segons dades del PIB per a 44 branques d’activitat que proporciona l’Idescat per a Catalunya, el pes del sector tèxtil sobre el total va ser d’un 1% el 2013, mentre que els productes metàl·lics suposaven un 1,2% del total, els productes farmacèutics i la fabricació de material de transport un 1,3% i les indústries químiques un 2,2%. Pel que fa a les branques de serveis, la informació i comunicacions aportava al PIB català un 3,3%, l’educació un 4,1% i el comerç al detall un 5,4%.

El VAB (valor afegit brut) del sector de l’esport a la demarcació de Barcelona va ser de 1.612 milions d’euros el 2013, dels quals un 87% corresponia als productors del sector privat i el 13% restant als productors del sector públic. D’altra banda, la producció efectiva total del sector de l’esport barceloní, la qual s’obté de sumar els consums intermedis al VAB, suposava més de 2.950 milions d’euros.

El total d’ocupats en el sector de l’esport a la demarcació de Barcelona l’any 2013 va ser de 47.991 persones. Cal destacar que, aquest indicador, no inclou la important tasca del voluntariat en l’esport, és a dir, de les persones que treballen un nombre d’hores a la setmana sense rebre remuneració i, per tant, no computen ni en el total d’ocupats ni en el càlcul del VAB.

Dels gairebé 48.000 ocupats en el sector de l’esport barceloní l’any 2013, un 51% treballava a les institucions privades sense finalitat de lucre, un 35,4% al sector privat amb ànim de lucre, un 5,4% al sector públic, i el 8,1% restant a l’educació esportiva, en la qual la gran majoria corresponia al professorat no universitari.

El nombre d’ocupats en el sector públic barceloní relacionats amb l’esport va ser el 2013 d’unes 2.600 persones, dels quals un 86,7% treballava als ajuntaments, un 11,8% a les diferents empreses de la Generalitat de Catalunya, i un 1,5% a la Diputació de Barcelona.

En aquest context, La Diputació de Barcelona va realitzar el 2009 un estudi, conjuntament entre l’Institut d’Estudis Territorials i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la corporació, que va abordar l’estimació del pes econòmic del sector esportiu dels anys 2006-2007.

La situació econòmica dels darrers anys ha afectat l’estructura productiva de la demarcació i és per això que s’ha realitzat una actualització de l’estudi amb les darreres dades disponibles, que són les de l’any 2013.

Educació esportiva

L’educació esportiva, un dels àmbits destacats del sector, engloba tres productors: l’ensenyament no universitari, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i les universitats. L’educació esportiva aportava al VAB del sector de l’esport de la demarcació de Barcelona uns 135 milions d’euros el 2013, la part més important dels quals va correspondre a l’ensenyament no universitari, amb un 90,4% del total d’aquest productor, un VAB que es composa únicament de remuneració dels assalariats.

Els ocupats en educació esportiva l’any 2013 es van apropar a les 3.900 persones amb un sector públic que aplega gairebé el 65% del total d’ocupats d’aquest productor. Per tant, sembla que la crisi ha afectat menys al sector de l’esport que al conjunt de l’economia de la demarcació, la qual cosa es confirma si es té en compte que el creixement nominal del VAB provincial entre el 2006 i el 2013 ha estat d’un 6,7%, mentre que el del sector de l’esport ha estat d’un 10,2%.

Federacions esportives i consells esportius

Les federacions són entitats privades d’interès públic i social dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, constituïdes bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense ànim de lucre que entre les seves finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva.

A Catalunya hi ha un total de 70 federacions esportives. A més, hi ha la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), l’entitat representativa del conjunt de les federacions.

D’altra banda, els consells esportius són agrupacions esportives formades per centres o associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments, i consells comarcals, que es dediquen al foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar de caràcter no obligatori dins d’un àmbit territorial determinat, d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya.

El VAB de les federacions imputable a la demarcació de Barcelona va ser de gairebé 22 milions d’euros el 2013, amb unes remuneracions dels assalariats que suposaven el 86,3% del VAB amb 18,8 milions d’euros, i un excedent brut d’explotació que representava el 13,7% amb uns 3 milions d’euros.

Els consells esportius de la demarcació de Barcelona van generar un VAB de gairebé 4 milions, amb unes remuneracions dels assalariats que suposaven gairebé la totalitat del d’aquest VAB (97,9%).

Clubs esportius

A Catalunya hi ha al voltant de 8.300 clubs registrats i en actiu que són la base de l’activitat esportiva, tant en la vessant de participació com en la de competició. Així, promouen iniciatives, fomenten el gust per l’esport, són un centre de reunió i intercanvi, organitzen competicions i, juntament amb el voluntariat, són el principal suport a l’organització d’esdeveniments esportius.

La producció dels clubs esportius de la demarcació de Barcelona el 2013 va ser de gairebé 1.400 milions d’euros, amb uns consums intermedis que suposaven el 41,2%. D’altra banda, l’aportació al VAB esportiu dels clubs va ser de 818 milions d’euros el mateix any, dels quals el 82% va correspondre a les remuneracions dels assalariats i el 18% restant a l’excedent brut d’explotació. Les SAE i el FC Barcelona, és a dir, els grans clubs esportius, sumen gairebé el 46% del total del VAB generat pel conjunt de clubs de la demarcació.

Els ajuntaments

Les corporacions locals són el principal productor públic del sector de l’esport, tant en termes del total de producció com en termes de VAB. La producció en esport dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona l’any 2013 va ser de 182 milions d’euros, amb 121 milions de consums intermedis (el 66,5% del total), 40 milions de remuneracions dels assalariats (22%), i 21 milions d’excedent brut d’explotació(11,5%). D’altra banda, el VAB esportiu municipal va ser de 61 milions d’euros el mateix any.

Ocupació del sector de l’esport el 2013

El total d’ocupats en el sector de l’esport a la demarcació de Barcelona l’any 2013 s’apropava a les 48.000 persones, de les quals un 88% treballava al sector privat i el12% ho feia al sector públic. Cal assenyalar que aquesta xifra suposa un 2,2% del total de l’ocupació a la demarcació el mateix any (2.178.600 persones segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA)).

En el sector públic sobresurten els ajuntaments, amb un 86,7% dels ocupats en aquest sector, mentre que en l’educació esportiva el productor més destacat és l’ensenyament no universitari amb un 90,7% del total.

El sector públic relacionat amb l’esport ocupa gairebé 2.600 persones, la major part de les quals (86,7%) treballa als ajuntaments. Les empreses de la Generalitat suposen un 11,8% del total, i la Diputació de Barcelona el restant 1,5%.

Conclusions

La preponderància del sector privat sobre el sector públic és un resultat lògic si es té en compte que els principals actors en el món de l’esport són les institucions privades sense finalitat de lucre i, dins d’aquestes, els clubs esportius, sense oblidar la notable producció de béns i serveis esportius de les societats amb ànim de lucre.

El sector públic, en canvi, és determinant en la seva tasca de posar a disposició dels individus els mitjans necessaris per a la pràctica esportiva, la qual cosa la realitza, principalment, a través de les inversions en infraestructures esportives i de les transferències (corrents i de capital). Cal assenyalar, també, la feina realitzada per l’educació esportiva, tant la no universitària com la universitària, en la transmissió dels ensenyaments d’esport.

Per tant, l’esport a la demarcació de Barcelona és un sector rellevant i de ràpid creixement dins de l’economia, per la qual cosa contribueix al creixement econòmic i de l’ocupació per sobre de la mitjana d’altres sectors. A més, els béns i serveis esportius es poden trobar en molts altres sectors, com ara el turisme, la nutrició, les assegurances, l’assessoria jurídica i econòmica, i altres on la seva presència és encara incipient però creixent, la qual cosa significa que l’esport pot ajudar a sectors específics a desenvolupar-se.

Deixa un comentari

Aquest lloc web fa servir galetes perquè tingueu la millor experiència d’usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l’acceptació de les esmentades galetes i l’acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies